###pl PAGE:blog BUL:ekologiczna-i-efektywna-alternatywa-dla-transportu-drogowego-transport-intermodalny-w-europie Ekologiczna i efektywna alternatywa dla transportu drogowego - Transport intermodalny w Europie
29.05.2023

Ekologiczna i efektywna alternatywa dla transportu drogowego - Transport intermodalny w Europie

Transport to kluczowy element współczesnej gospodarki, ale wraz z rozwojem handlu i wzrostem liczby przewożonych towarów, tradycyjny transport drogowy staje się coraz bardziej obciążony. Dlatego warto rozważyć alternatywne rozwiązania, takie jak transport intermodalny.

Na czym polega transport intermodalny?

Transport intermodalny polega na wykorzystaniu kilku rodzajów transportu do przewozu ładunku. Zazwyczaj opiera się na transporcie kolejowym oraz drogowym odwozie kontenerowym, ale organizacja transportu intermodalnego zależy od obsługującej go firmy transportowej. Takie rozwiązanie odciąża transport drogowy, zwiększa wydajność i ogranicza negatywny wpływ łańcucha dostaw na środowisko.

Kluczowym elementem transportu intermodalnego jest wykorzystanie kolei jako głównego środka transportu na długich dystansach. Kolej to przyjazny środowisku środek transportu. Jest to opcja bardziej ekologiczna niż transport drogowy kontenerów, ponieważ emituje znacznie mniejsze ilości dwutlenku węgla na tonę przewożonego ładunku. Przesiadka z transportu drogowego na kolejowy pozwala zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, co ma ogromne znaczenie dla walki z globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi. Co roku polskie firmy transportowe obsługują kilkaset mln ton ładunków, dlatego potencjał transportu intermodalnego jest duży.

Wykorzystanie transportu intermodalnego to korzyści czasowe, finansowe i ekologiczne. W przeciwieństwie do dróg, które często są zatłoczone i podlegają korkom, linie kolejowe mogą przewozić większe ilości towarów na raz. Ponadto, dzięki regularnym rozkładom jazdy i mniejszemu ryzyku opóźnień, transport dowolnego ładunku może być bardziej precyzyjny i punktualny. Ta pewność dostaw jest niezwykle istotna dla firm, które muszą zapewnić terminowy transport ładunku swoim klientom.

W kontekście kosztów, kolejowy transport intermodalny może być konkurencyjny w porównaniu z transportem drogowym. Chociaż koszty transportu kolejowego mogą być nieco wyższe niż drogowego, korzyści wynikające z większej pojemności, mniejszego zużycia paliwa i niższych opłat za autostrady mogą przeważać. Koszty transportu mierzone całościowo mogą być korzystniejsze w podejściu intermodalnym. Dodatkowo, zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń może przynieść korzyści w postaci ulg podatkowych lub dopłat dla firm, które inwestują w bardziej ekologiczne rozwiązania transportowe.

Wykorzystanie transportu wodnego i powietrznego w ramach transportu intermodalnego

Warto również wspomnieć o roli drogi wodnej i drogi powietrznej w zakresie transportów intermodalnych. Drogi wodne, takie jak kanały i rzeki, mogą być wykorzystywane do transportu towarów na dłuższe dystanse, szczególnie w przypadku ładunków masowych, takich jak ruda czy węgiel. Z kolei droga powietrzna jest szybkim i skutecznym środkiem transportu dla towarów o wysokiej wartości lub o pilnym charakterze, które wymagają natychmiastowej dostawy. Wykorzystanie różnych gałęzi transportu w ramach transportu intermodalnego pozwala na optymalne dopasowanie rodzaju transportu do konkretnych potrzeb i warunków.

W kontekście podejścia ekologicznego, redukcja transportu drogowego i coraz większe perspektywy transportu intermodalnego przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza. Wykorzystanie kolei i dróg wodnych jako głównych środków transportu pozwala ograniczyć emisję CO2, co ma istotny wpływ na walkę ze zmianami klimatycznymi. Ponadto, transport intermodalny przyczynia się do zmniejszenia liczby ciężarówek na drogach, co skutkuje zmniejszeniem korków, zanieczyszczenia hałasem i ryzyka wypadków drogowych. Jest to korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla jakości życia mieszkańców obszarów przyległych do głównych tras transportowych.

transport intermodalny drogą wodną po europie

Rola polskiego transportu na europejskim rynku transportu intermodalnego

Polska pełni bardzo ważną rolę w zakresie rozwoju transportu intermodalnego w Europie. Terminale kolejowe na wschodzie naszego kraju są miejscem przeładunku towarów docierających Nowym Jedwabnym Szlakiem z Azji do Unii Europejskiej. Dlatego właśnie polskie firmy transportowe są jednymi z głównych operatorów transportu intermodalnego ładunków po Europie. Co jeszcze ma wpływ na naszą pozycję w branży transportu intermodalnego?

  1. Strategiczne położenie geograficzne: Polska jest położona w centrum Europy oraz na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku, co czyni ją naturalnym hubem dla rozwoju branży transportu, łącząc zachodnią i wschodnią Europę, a także północ i południe kontynentu oraz przede wszystkim Unię Europejską z Azją.
  2. Inwestycje w infrastrukturę: Polska realizuje wiele projektów infrastrukturalnych, które wpływają na rozwój intermodalnych łańcuchów transportowych. Wiele inwestycji koncentruje się na modernizacji i rozbudowie portów, stacji kolejowych, terminali intermodalnych, dróg i lotnisk, co pozwala na efektywniejszy proces transportu ładunku.
  3. Rozwój technologii: Polska jest aktywna w innowacjach i promuje technologie związane z udoskonaleniem intermodalnych rozwiązań transportowych. Wiele polskich firm i instytutów badawczych pracuje nad rozwojem nowych technologii, które mogą przyśpieszać proces transportu.
  4. Zrównoważony rozwój: Polska zobowiązała się do realizacji celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, a transport intermodalny jest jednym ze sposobów na osiągnięcie tych celów. Poprzez promowanie kolei jako przyjaznego środka transportu, Polska przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 i zwiększenia efektywności transportów.

Przyszłość transportu intermodalnego w projektowaniu łańcucha dostaw

Aby promować transport intermodalny w Europie, niezbędne jest podejmowanie odpowiednich działań i inwestycje. Istotnym krokiem jest rozwinięcie infrastruktury kolejowej, w tym modernizacja istniejących linii, budowa nowych tras, a także poprawa interoperacyjności między sieciami kolejowymi. Konieczne jest też ułatwienie procedur logistycznych i celnych związanych z przewozem towarów między różnymi środkami transportu. Wsparcie finansowe ze strony władz publicznych, takie jak subsydia czy ulgi podatkowe, może również zachęcić przedsiębiorstwa do inwestowania w transport intermodalny.

Transport intermodalny jako alternatywa dla drogowego transportu kontenerowego i drobnicowego ma wiele zalet:

  • ekologiczność

  • efektywność czasowa

  • potencjalne korzyści kosztowe

Wprowadzenie i promowanie tego rodzaju transportu w Europie jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i poprawy jakości życia obywateli. Dlatego warto wspierać inwestycje i inicjatywy mające na celu rozwój transportu intermodalnego jako integralnej części europejskiego systemu transportowego.

Intermodalny transport kolejowy nowy jedwabny szlak

Ekologiczna przyszłość Europy - transport intermodalny kontenerów
Share this post