###pl PAGE:blog BUL:inspekcja-transportu-drogowego Inspekcja Transportu Drogowego
16.01.2020

Inspekcja Transportu Drogowego

Czym jest i jak działa Inspekcja Transportu Drogowego?

Główny Inspektorat Transportu Drogowego to instytucja, która została powołana na mocy ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Jest to umundurowana, wyspecjalizowana i zbrojona formacja. Jej zadaniem jest kontrola, czy w zakresie wykonywania transportu drogowego przewozu osób i rzeczy oraz transportu towarów niebezpiecznych są przestrzegane obwiązujące przepisy. Inspektorzy oprócz kontroli w samym transporcie drogowym są upoważnieni do kontroli ruchu drogowego, a nawet do wykorzystywania w razie potrzeby środków przymusu bezpośredniego, tj. broni palnej.

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, organ kontrolujący może przeprowadzić inspekcję dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów krajowych i międzynarodowych na potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich określonych. Kontroluje prawidłowość prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy. Kontroluje również szczególne zasady i warunki transportu zwierząt i przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Co sprawdza Inspektor?

Ustawa reguluje również prawa Inspektora, który w trakcie kontroli może wstąpić do pojazdu, sprawdzić prawidłowość dokumentów, w tym m.in. kartę kierowcy (którą w razie nieprawidłowości może również zatrzymać), kartę przedsiębiorstwa, znajdujące się w pojeździe urządzenia pomiarowe lub tachograf cyfrowy. Kontroli może również ulec masa całkowita pojazdu, naciski na oś i wymiary pojazdu przy użyciu przyrządu pomiarowego. Wszystkie te czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5 i 6, przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej.


Jeśli chodzi o kary, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego mają do niej jak najbardziej prawo. Są upoważnieni zarówno do nakładania jak i pobierania kar pieniężnych. Kara podlegająca natychmiastowej egzekucji może zostać nałożona na przykład na przewoźnika zagranicznego, któremu w momencie zatrzymania kontrola wykaże, iż zostały naruszone przepisy prawa. W innym wypadku pojazd zostanie skierowany na parking do czasu uregulowania opłat. Inspektorzy dodatkowo posiadają uprawnienia do składania i formułowania wniosków o wszczęcie postępowań, nawet tych o cofnięcie uprawnień przewozowych. Wnioski te mogą dotyczyć postępowania karnego, postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Pracy, jak i przed organami karno-skarbowymi.

W kolejnym artykule powiemy, jak zmieniły się od stycznia 2020 przepisy dotyczące kontroli drogowych i czego mogą spodziewać się kierowcy ciężarówek.

Autor: Magda Smoczyńska

 

Share this post