20.05.2021

Wyboista droga Pakietu Mobilności

Ministrowie transportu 9 państw zaapelowali w kwietniu o podjęcie dyskusji na temat szkodliwych skutków „Pakietu Mobilności I”.

Ministrowie transportu 9 państw zaapelowali w kwietniu o podjęcie dyskusji na temat szkodliwych skutków „Pakietu Mobilności I”. Byli to przedstawiciele Polski, Bułgarii, Cypru, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty oraz Rumunii, czyli państw like-minded.

Przypomnijmy, że „Pakiet Mobilności I” miałyby wejść w życie w 2026 roku i dotyczyć następujących obszarów:

Obowiązkowych odpoczynków kierowców
• Każdy odpoczynek, dłuższy niż 45 godzin, kierowca musi odbyć poza kabiną samochodu. Miejsce pobytu musi spełniać odpowiednie zaplecze sanitarne.
• kierowca pracujący międzynarodowo ma prawo do dwóch skróconych tygodniowych okresów odpoczynku pod rząd, jeśli spełni poniższe warunki:
o Oba skrócone wypoczynki zrealizowane zostaną za granicą,
o W każdym miesiącu mają zostać zrealizowane przynajmniej dwa odpoczynki tygodniowe regularne oraz dwa skrócone,
o po zrealizowaniu dwóch tygodniowych skróconych odpoczynków pod rząd, następny będzie tygodniowym odpoczynkiem regularnym.
• Skrócony tygodniowy odpoczynek kierowca ma prawo odebrać najpóźniej po zakończeniu sześciu okresów 24-godzinnych. Okresy te liczy się od końca poprzedniego regularnego odpoczynku.
• Kierowca zmuszony jest odebrać rekompensatę, czyli pozostałą część skróconego tygodniowego okresu odpoczynku. Jest ona odbierana przed upływem trzeciego tygodnia pracy, który występuję bezpośrednio po tygodniu, w którym miał miejsce skrócony odpoczynek.
• Regularny dzienny odpoczynek lub skrócony tygodniowy, który realizowany jest na promie lub w pociągu, można przerwać dwukrotnie czynnościami zawodowymi. Warunkiem przerwania jest łączny czas ich trwania nie przekraczający godziny.

Powrotu kierowcy do bazy
Kierowcy maja obowiązek w każdych 4 tygodniach kalendarzowych rozpocząć odpoczynek trwający 45 godzin, który musi odbywać się w miejscu zamieszkania lub w centrum operacyjnym firmy. Jeśli kierowca wykorzysta dwa skrócone tygodniowe odpoczynki pod rząd zmuszony jest wrócić przed kolejnym wymaganym odpoczynkiem (regularnym) tygodniowym.

Wydłużenia czasu prowadzenia pojazdu
Obecnie kierowca ma możliwość przekroczenia dziennego lub tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o godzinę, jeśli jest to związane z dotarciem do bazy lub miejsca zamieszkania i wykorzystania tygodniowego regularnego i skróconego czasu odpoczynku. Ponadto kierowca może przekroczyć czas pracy o 2 godziny jeśli przed rozpoczęciem nadliczbowego czasu pracy odbędzie 30 minutową przerwę. Wszystkie te odstępstwa mogą zostać zrealizowane tylko w przypadku nie zagrażającym bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kabotażu
Punkt ten zakłada, iż przewoźnik ma możliwość wykonania maksymalnie trzech kabotaży w ciągu siedmiu dni kalendarzowych jak dotychczas. Jednakże wprowadzono dodatkowe wymaganie w postaci tzw. zamrożenia pojazdu, celem wstrzymania wykonywania operacji kabotażowych tym samym pojazdem na terenie tego samego państwa członkowskiego na czas 4 dni.

Zasad delegowania kierowców
W momencie wdrożenia zmian pracodawcy będą musieli zgłaszać delegacje kierowców poprzez system IMI. Zmiany dotyczyć będą także informacji potrzebnych do zgłoszenia, procedur oraz dokumentów. Obowiązkiem kierowcy będzie posiadanie przy sobie stosownych dokumentów, które będą podlegały kontroli.

Licencji i tachografów dla przewoźników z flotą od 2,5t do 3,5t w transporcie międzynarodowym
2022 rok przyniesie ważne zmiany dla przewoźników zarządzających flotą pojazdów poniżej 3,5 t. Będą zmuszeni uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, uzyskać licencję wspólnotową. Co więcej, wymagane będzie wykazanie zdolności finansowej na poziomie 1,8 tys. euro na pierwszy pojazd oraz po 900 euro na każdy kolejny.

Wymiany tachografów
Na ten moment nie jest to sprecyzowany punkt. Ostateczne decyzje mają zostać przyjęte do 21 sierpnia 2021 r. Planowane jest rozszerzenie zakresu rejestrowanych przez tachograf danych, co umożliwi zdalną pracę organów kontroli.

Według analiz przeprowadzonych przez Komisję Europejską, Pakiet Mobilności I generuje szkodliwe efekty w postaci dodatkowej emisji CO2. Dla przykładu, szacuje się, że obowiązkowy powrót pojazdu do siedziby firmy co 8 tygodni, a także ograniczenie w długości odcinków drogowych w międzynarodowym transporcie kombinowanym wygenerują dodatkowo 2,9 mln ton emisji CO2 w 2023 roku. Będzie to o 4,6% więcej niż obecnie. Zdaniem wspomnianych ministrów wprowadzenie takich zmian spowoduje powstawanie zbędnych pustych przebiegów pojazdów.
„Analizy przeprowadzone przez Komisję Europejską potwierdzają to, co Polska mówi od miesięcy. Pakiet Mobilności I generuje dodatkowe, zbędne emisje CO2. Apelujemy do Pani Komisarz Adiny Vălean o debatę w sprawie zmiany niekorzystnych przepisów Pakietu Mobilności I”. – mówi minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Zwrócono również uwagę na sprzeczność niektórych przepisów z podstawą swobodnego świadczenia usług w ramach jednolitego rynku oraz podważenie kluczowych polityk Unii Europejskiej, w tym polityki klimatycznej.
Ministrowie domagają się podjęcia konstruktywnych dyskusji na temat stosowności zmian Pakietu Mobilności I ale również deklarują swoje zaangażowanie w dialog, którego celem będzie rewizja i naprawa przyjętego prawa.

Autor: Lidia Kałamacka
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ponowny-apel-do-komisji-europejskiej-o-rewizje-szkodliwych-przepisow-pakietu-mobilnosci-i

 

Share this post