Obsługa akredytywy

Obsługa akredytywy

W operacjach handlu zagranicznego bardzo często mamy do czynienia z akredytywą dokumentową, która zabezpiecza płatność za towar. Skorzystanie z niej umożliwia zniwelowanie ryzyka związanego z nieuczciwymi partnerami biznesowymi i korzysta się z niej przede wszystkim przy zawieraniu kontaktów z nowymi partnerami handlowymi. Akredytywa dokumentowa jest zobowiązaniem niezależnym od umowy, a dzięki naszej wewnętrznej procedurze obsługi jest sprawna i bezpieczna dla zleceniodawcy.
Akredytywę wystawia bank na wniosek kupującego i zgodnie z jego instrukcjami. W niej bank zobowiązuje się wypłacić określoną kwotę sprzedającemu. Jednak robi to pod warunkiem, że ten przedstawi i złoży w banku komplet dokumentów dowodzących, iż wywiązał się ze swych zobowiązań kontraktowych oraz innych dokumentów wymaganych przez kupującego.

Specjalizujemy się w sprawnej obsłudze akredytywy, która zabezpieczy Państwa przed:

  • stratą czasu na przygotowanie skomplikowanej dokumentacji
  • opóźnieniami w rozładunku towaru
  • zamrożeniem środków w związku z zablokowaniem ładunku
  • dodatkowymi kosztami związanymi z dłuższym magazynowaniem ładunku w porcie docelowym
  • utratą zaufania partnerów handlowych

Przed otwarciem akredytywy wskazany jest wcześniejszy kontakt z firmą spedycyjną, w celu uniknięcia ewentualnych poprawek i zmian w akredytywie po jej otwarciu i ponoszeniu dodatkowych kosztów związanych z dokonywaniem zmian.

Po otwarciu akredytywy wskazany jest ponowny kontakt z firmą spedycyjną, aby sprawdzić możliwości spełnienia wymagań, terminów oraz możliwości przygotowania dodatkowej dokumentacji według wymagań zawartych w otwartej akredytywie.

Korzystając z naszych usług Klient może liczyć na działanie w zgodzie ze standardami UCP 600, a także znajomość wszelkich wymogów, narzucanych przez banki i instytucje walidujące oraz certyfikujące ładunek. Nasze usługi skierowane są do wszystkich eksporterów, a obecnie najchętniej korzystają z nich firmy wysyłające towary do Afryki Północnej oraz na Bliski i Daleki Wschód.