###pl PAGE:polityka-plikow-cookies BUL: Real Logistics - Polityka-plikow-cookies

Polityka plików cookies

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego Real-logistics.pl stosuje się tzw. "ciasteczka" (ang. "cookies"). 

 

Czym są pliki "cookies"?


Pliki "cookies" to bezpieczne niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?


Pliki "cookies" wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pozwoli to przede wszystkim odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?


Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies" - "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Usuwanie plików "cookies"


W wielu przypadkach aplikacja służąca do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików "cookies" w urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wyłączenie plików "cookies"


Wyłączenie stosowania plików "cookies" może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.

 

 

When viewing the website contents of Real-logistics.pl, so-called “cookies” are used.

What are the “cookie” files?

“Cookies” are safe small files saved and stored in the terminal devices of users, designed for handling websites. “Cookies” typically contain the name of the website they originate from, a storage time on the terminal device, and a unique number.


What do we use the “cookies” for?

“Cookie” files are used to adapt the contents of web pages to user’s preferences and to optimize the use of web pages. They are also used to create anonymous aggregated statistics that help you understand how the website user use websites to improve their structure and contents, excluding personal identification of the user. This will primarily display the website tailored to user’s individual needs.


What types of “cookie” files do we use?

There are two types of “cookies”: “session” and “fixed” ones. The first of these are temporary files that stay in user’s device until the user logs out the website or switches off the software (web browser). "Fixed" files remain in user’s device for the time specified in the parameters of “cookie” files or until they are manually deleted by the user.


Deleting “cookie” files

In many cases an app used to browse websites (web browser) allows by default storing the “cookies” in user’s terminal device. These settings may be changed in such a way to block an automatic support of “cookies” in the settings of used web browser or to inform every time about sending them to user’s terminal device. Detailed information about the capabilities and how to handle “cookie” files is available in the settings of used software (web browser).


Deactivating “cookie” files

Disabling the use of “cookies” may cause inconveniences in using certain functionalities available on a website.